สารจากหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรดำรง

หัวหน้าภาควิชา

าควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานมากกว่า 25 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันภาควิชายังคงมีการพัฒนาและมีการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย โดยคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี ทั้งนี้ภาควิชายังคงมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่ทันสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล 

โดยภาควิชามีหน้าที่ผลิตบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร คือ

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรสิตวิทยา

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรสิตวิทยา

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาจุลชีวิทยาและปรสิตวิทยา พร้อมที่จะสืบสานปณิธานเพื่อมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการวิจัย พร้อมให้บริการชุมชน และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป