ประวัติและความเป็นมา :ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นภาควิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม ด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา โดยเน้นพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้รับการจัดตั้งขึ้น ครั้งแรกในนามของภาควิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้โอนย้ายมา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โดยมีการรวมกลุ่มกับสาขาปรสิตวิทยาและเปลี่ยนชื่อ เป็นภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาซึ่งเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลังจากนั้นในเดือนกันยายนพ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเป็นคณะใหม่เพื่อรับผิดชอบการสอนทางปรีคลินิก (PRE-CLINIC) ให้กับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และมีมติให้โอนย้ายภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนในระดับปรีคลินิกมาอยู่ในสังกัดดังนั้นภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จึงได้รับการโอนย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นับแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียน การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก และสาขาปรสิตวิทยาในระดับปริญญาโท และเอก รวมทั้งเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาให้กับนิสิต ในคณะต่างๆ ตามความต้องการของหลักสูตรนั้นๆ 

                                    

ปรัชญา        ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย งานวิจัยเข้มแข็ง เป็นแหล่งความรู้ เพื่อบูรณาการสู่ชุมชน

ปณิธาน      ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สามารถตอบสนองนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนสำหรับนิสิตโดยปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน  นอกจากนี้ยังมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้ก้าวสู่ความล้ำสมัย ทันสถานการณ์และเป็นสากล

วิสัยทัศน์       หลักสูตรมาตรฐาน บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม วิชาการนำสมัย งานวิจัยก้าวหน้า บูรณาการวิชาการสู่สังคม 

พันธกิจ 

  1. การผลิตบัณฑิต 

           ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาและสาขาปรสิตวิทยา ให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในสาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อีกทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถนำไปประกอบอาชีพและพัฒนางานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

  2.การวิจัย 

            ภาควิชาได้พัฒนาและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมีงานวิจัยที่มีความเฉพาะในหลายๆ ด้านทั้ง ด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาประยุกต์และปรสิตวิทยาทางการแพทย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผลงานที่ผลิตโดย คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาและนิสิต ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัยและระดับประเทศ อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยนำไปใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชน

3.การบริการวิชาการ

             ภาควิชาได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งเข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางวิชาการในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

    ภาควิชามีการส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนิสิตและบุคลากร สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัย