รองศาสตราจารย์

1.   ดำรงค์พันธุ์ ทองวัฒน์ ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
2.   ดลฤดี สงวนเสริมศรี Ph.D. (Microbiology)
3.     พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์  Ph.D. (Microbiology)
                              
4.   ศิริพรรณ สารินทร์ Ph.D. (Microbiology) 
5.   สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ Ph.D. (Biological Sciences)
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6.   ชาคริต สวัสดิดล ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
7.   ดวงกมล ขันธเลิศ Ph.D. (Applied Sciences)
8.    ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
9.   นารีลักษณ์ นาแก้ว วท.ด (เทคโนโลยีชีวภาพ)
10.   นพวรรณ บุญชู วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
11.   บุญเรือง คำศรี Ph.D. (Medical Science)
12.   พวงเพชร วารีย์ โม้ลี ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
13.   รักษิณา พลสีลา ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
14.   วาสนา ฉัตรดำรง ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
15.      วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง Ph.D. (Immunology)
16.   ศรีสุดา กวยสกุล วท.ม. (จุลชีววิทยา)
17.   โศภิศ คันธวงศ์ วท.ด. (จุลชีววิทยา)
 18.      สุภาพร ล้ำเลิศธน  Ph.D. (Microbiology)
19.      สมชาย แสงอำนาจเดช Ph.D. (Molecular Biology)
20.   อัญชลี ศิษยนเรนทร์ Ph.D. (Medicine)
 21.      อภิชาติ วิทย์ตะ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
 22.      กัญณิภา ทัศนภักดิ์  ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
อาจารย์
         
23.   จตุพร เงินคำ ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
24.   จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ D.Eng. (Science and Engineering)
25.      จินตนา  ว่องวิกย์การ  Ph.D. (Microbiology)
26.   พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ Ph.D.  (Molecular Biology and Biotechnology)
27.   รัมภา จุฑะกนก วท.ด.(จุลชีววิทยา) 
28.   ศิริวรรณ  วิชัย วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
29.   ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
30.     สงกรานต์ เชื้อครุฑ  Ph.D. (Biotechnology)
31.     อัญชลี ฐานวิสัย ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
32.   ณรงค์ จัตุรัส M.Med.Sc. (Parasitology) 
33.     อุรัตน์ พิมลศรี  วท.ม. (จุลชีววิทยา)
34.     รัตติญา ชีวาพัฒน์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
บุคลากรสายสนับสนุน
 35.     นางสาววิระดา ประเสริฐ ผู้ประสานงานภาควิชาจุลชีววิทยา
 36.     นางอารี ทองทุ่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)
 37.     นางทัศนีย์ มีพยุง พนักงานห้องปฎิบัติการ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)
 38.     นางสาวปราถนา แสนผ่องจับ พนักงานห้องปฎิบัติการ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)
 39.     นายสิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)
40.     นางสาวจารุนันท์ บัวพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)
41.   นางสาวณัฐนันท์  อิ่มเมฆ นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)