หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 1.สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
1.สาขาจุลชีววิทยา   
2.สาขาปรสิตวิทยา  
   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
1.สาขาจุลชีววิทยา   
2.สาขาปรสิตวิทยา