ชื่อภาควิชา :จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
 

ที่ตั้ง :สำนักงานภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 
ติดต่อ : เลขานุการภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คุณวิระดา ประเสริฐ โทร:  055-9464703 โทรสาร : 0-55-964770  
 

Facebook Page: จุลชีววิทยา ม.นเรศวร - Microbiology, Naresuan University

https://www.facebook.com/MicroParasitesNU/ 

หรือสแกน qr code