ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา(วันอังคารที่ ๒๖ เม.ย. 59 เวลา ๑๓.๐๐ ? ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง MD ๒๓๓)