เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.
กิจกรรม “ทำความสะอาดบริเวณวัด ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมะ” ณ วัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.
กิจกรรม “นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบโปสเตอร์”
3.
กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ 
4.
กิจกรรมการแชร์ประสบการณ์ “การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน AOAC โดยรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4” 
ซึ่งโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 1 -4