เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ได้จัด กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 (การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัย ปีการศึกษา 2561) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี รศ. ดร. สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการ เช่น

-การเตรียมตัวสำหรับการเริ่มทำวิจัย

-ข้อปฏิบัติและแนวทางการใช้ห้อง cold room, unit cell, การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์, การทำปฏิบัติการนอกเวลาราชการ การใช้เครื่องมือของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึง ความปลอดภัย ทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ

- การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น autoclave, hot air oven, pH meter, balance และ laminar flow

ภาควิชาขอขอบคุณวิทยากรที่มาบรรยายให้แก่นิสิต รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ผศ.ดร.บุญเรือง คำศรี ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ คุณสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์ และนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทุกท่าน