เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่ ชุมชน ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรม ดังนี้
-
สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน, ปลาส้ม, แหนม, น้ำนัว, อาหารจากเห็ด, และน้ำหมักชีวภาพ

- ให้ความรู้เกี่ยวกับ จุลินทรีย์ในอาหารหมัก, ประโยชน์จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง, โรคพยาธิที่ติดต่อผ่านทางดินและโรคพยาธิอื่นๆ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม