เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแนะนำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา , แนะนำบุคลากรและอาจารย์ในภาควิชา , แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา , แนะนำแนวทางในการเรียนให้ประสบความสำเร็จในระดับบัณฑิตและประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมทั้งชี้แจ้งในเรื่องอื่น ๆ อาทิเช่น ทุนการศึกษา ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานของภาควิชา