เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม มัชฌิมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีวิทยา(นิสิตชั้นปีที่ 2) ซึ่งภายในกิจกรรม มีพิธีมอบเสือกาวน์และมอบป้ายสัญลักษณ์ภาควิชา และแนะนำหลักสูตร การเรียน และวิชาเลือก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง คำศรี ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์