ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาควิชาของเราได้เปิดการเรียนการสอนทางสาขากายวิภาคศาสตร์ เรามีความมุ่งมั่นที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตราฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 

โดยมีหลักสูตร

           หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

          หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

คณาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปข้างหน้า เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา และการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการของภาควิชา โทร 055-964705 

ผศ.พงพิทักษ์  ภูติวัตร    
หัวหน้าภาควิชา