รองศาสตราจารย์

1.   สมอ ถาน้อย                                     Ph.D (Anatomy & Cell Biology)         
2.   สุทิสา ถาน้อย  Ph.D.(Neuroscience)
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.   พงพิทักษ์  ภูติวัตร   วทม.(กายวิภาคศาสตร์)
4.   ณัฐธิยา สกุลศักดิ์  Ph.D.(Medical Science)
 5.   หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ  ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
6.   ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน  วทม.(กายวิภาคศาสตร์)
7.   สุกัญญา  ฮ้อเผ่าพันธ์ Dr.rer.nat (Molecular Biomedicine)
         
อาจารย์
8.   อิทธพล พวงเพชร  ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
9.   เขมิสา ศรีเสน Ph.D.(Human Medicine)
10.   กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช  Ph.D.(Medical Science)
11.   ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์  วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
12.   นราวดี  ชมภู  Ph.D.(Bioscience)
13.   ปุณิกา นามวงค์สะกุล  ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
14.   วัชรี เที่ยงอยู่  
15.   รัชนี ชนะสงค์  วทม.(กายวิภาคศาสตร์)
16.   ธัชชัย ศรีเสน  MD.(Doctor of Medicine)
17.   กฤษพล การอำนวย  
18.   ศศิประภา ขุนชัย  ปร.ด.(วิทยาภูมิคุ้มกันหลักสูตรนานาชาติ)
19.   เทวรัตน์  คุ้มจันทึก  Ph.D.(Cell & Tissue biology)
 20.      อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย  ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา) Ph.D.(Pathology)
 21.      พิชย จำนงค์ประโคน  Ph.D.(Anatomy)
 22.     ชาคริยา  พรมสุบรรณ์  ปร.ด.(สรีรวิทยาการแพทย์ หลักสูตร นานาชาติ)
23.   ณัฐวุฒิ เจริญผล  
 24.     ยุทธพงษ์ ทองพบ  
 25.     สังกัป สุดสวาสดิ์  
บุคลากรสายสนับสนุน
 26.   นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช ผู้ประสานงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 27.   นายพิสิฐ แสงอนันตการ นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
 28.   นางสาวสุรีพร นาคอัง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
 29.   นางสาวมัลริกา  กลิ่นมิ่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
 30.   นายวรชิต โพธิ์แก้ว  พนักงานห้องทดลอง (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
31.   นายพเยาว์ กันจู พนักงานห้องทดลอง (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
 32.      นายสุขุม อุ่นพงษ์  พนักงานห้องทดลอง (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
 33.     นายจรัญ ชูกลิ่น   พนักงานห้องทดลอง (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)