ชื่อภาควิชา :กายวิภาคศาสตร์ 
 

ที่ตั้ง :สำนักงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 
ติดต่อ : เลขานุการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช โทร:  055-964705 โทรสาร : 0-55-964770