ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของภาควิชาสรรีวิทยา

ภาควิชาของเรา   ...... ได้เปิดการเรียนการสอนทางสาขาสรีรวิทยาเรามีความมุ่งมั่นที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตราฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 

โดยมีหลักสูตร

          หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา

คณาจารย์ ภาควิชาสรีรรวิทยา พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปข้างหน้า เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา และการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการของภาควิชา

โทร 055-964724

 

ผศ.ดร.สุภาพร พันธ์ธีรานุรักษ์  
  หัวหน้าภาควิชา