ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ตั้ง
        อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนรเศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 ประวัติ
       ภาควิชาสรีรวิทยาได้ถือกำเนิดมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยมีการพัฒนาจาก สาขาวิชาเป็นภาควิชา ดังนี้ 

       พ.ศ. 2538 โครงการจัดตั้งสาขาวิชาสรีรวิทยา โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
 
       พ.ศ. 2539-2540 สาขาวิชาสรีรวิทยา โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
       พ.ศ. 2541-2543 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 
       พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัจจุบันห้องพักคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาอยู่ที่ห้อง MD 412 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    ในด้านการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2539 ภาควิชา ได้รับผิดชอบสอนรายวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 1 และ 2 ให้   กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นที่ 1 เป็นชั้นเรียนแรก โดยเชิญคณาจารย์พิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  มาช่วยสอน และมีอาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นผู้ประสานงาน และจัดเตรียมการเรียนการสอนให้ดำเนินไปด้วย   ความเรียบร้อย  ในระยะต่อมาได้รับสอนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร ์ สหเวชศาสตร์  เภสัชศาสตร์เพิ่มขึ้น กอปรกับภาควิชาได้มีการพัฒนา  บุคลากรในภาควิชาไปพร้อมกันกับทุนที่ทบวง มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จึงทำให้อาจารย์ในภาคหมุนเวียนกันไป  ศึกษาต่อลักษณะ การเรียนการสอนของ ภาควิชาจึงยังคงเป็นลักษณะการเชิญ อาจารย์พิเศษสอนอยู่ โดยสัดส่วนการเชิญอาจารย์พิเศษ ขึ้นอยู่กับจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในภาควิชา อาจารย์ที่เชิญ มาในช่วงปี 2540-2544 เป็นคณาจารย์ชุดแรก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึง ปี 2544 ที่ภาควิชาสามารถสอนรายวิชาทั้งหมดได้ด้วยตนเองโดยเชิญอาจารย ์พิเศษเพียง 1 คน  อย่างไร ก็ตามในปี พ.ศ.2545 การเรียนการสอนในบางรายวิชาจะยังคงเชิญอาจารย์พิเศษอยนอกจากภาระงานสอน ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจารย์บางท่านยังช่วยสอนวิชาสรีรวิทยาให้กัหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่องของ วิทยาลัยพยาบาลอื่นๆในเขตภาคกลางตอนบนด้วยการเรียนการสอนในภาควิชาสรีรวิทยานับแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง ปัจจุบันดำเนินไปได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือ ของอาจารย์พิเศษทุกท่านและความเสียสละ อดทน  ทำงานหนัก  ของคณาจารย์ประจำภาควิชา ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ปัจจุบันภาควิชา  มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 18 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน และปฏิบัติงานจำนวน 14 คน ผู้ประสานงานภาควิชา จำนวน 1 คน และมีนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน

ปรัชญา
เสริมสร้างการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  มุ่งนำงานวิจัย  ใส่ใจคุณภาพ

ปณิธาน
      ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
และ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การให้แก่านิสิต  ตลอดจนปลูกฝัง ให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ให้มีความสุข นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ ใหม่จากการค้นคว้าวิจัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และความเป็นสากล ตลอดจน พัฒนาชุมชนและสังคม

MISSION

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสรีรวิทยาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. เพื่อเสริมสร้างนิสิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ด้านสรีรวิทยาระดับพื้นฐานและระดับการแพทย์
รวมทั้งด้านวิชาศึกษาทั่วไป และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

3. เพื่อสร้างงานวิจัยอันทรงคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และสากล

4. เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนจากการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหย่วยงานภายนอก

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6. เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย คุณธรรม และจริยธรรมอันดีของบุคลากรและนิสิต ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน