รองศาสตราจารย์

1.   กรองกาญจน์ ชูทิพย์                                                    
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2   จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
3   ทิพภาพร บัวเลิง
 4   ปิยรัตน์ ศรีสว่าง  
5   พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์  
6.   วชิราวดี มาลากุล  
7.   สะการะ ตันโสภณ  
8.    สุภาพร พันธีรานุรักษ์  
9.   สุทัศน์ ดวงจิตร  
10.   อรระวี คงสมบัติ  
         
อาจารย์
11.   โกวิทย์ ศุภโกศล  
12.   เกริกเกียรติ จินดา  
13.   กิติณัฐ รอดทองดี  
14.   ทักษณี มหาศิริพันธ์  
15.   ธรรศ พิศลย์กุลเกษม  
16.   วันทนี หาญช้าง  
17.   ศิรินธร ศรีมาชัย  
18.   จรินทร ธีระพรพันธกิจ  
บุคลากรสายสนับสนุน
 18.   นางธัญวัฒม์ โสภาวัง ผู้ประสานงานภาควิชาสรีรวิทยา
 19.   นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาสรีรวิทยา)
 20.   นายณฐกร เอี่ยมสอาด นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาสรีรวิทยา)