หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
1.สาขาสรีรวิทยา   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
1.สาขาสรีรรวิทยา