ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

สหกิจศึกษา (CO-OPERATIVE EDUCATION : CO-OP)

::------สหกิจศึกษา คืออะไร-------::

  สหกิจศึกษา (Co-operative Education:Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคการศึกษา ) ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ หรือ กำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและสามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์ โดยสถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษา สหกิจศึกษา อาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา

  Cooperative education (Co-op) is an education system focusing on the experience gained from the work in the establishment (Work-based learning). The higher education institutions provide students who are studying in the undergraduate level to work systematically on the establishment before graduation. Student performance must be true full-time professional disciplines to meet and be beneficial to the workplaces virtually. One officer or employee is temporarily operating at the establishments to cooperate for a period of not less than 16 weeks. Within an operation, the establishment may require student cooperative education placements that are responsible for certainty by assignment, such as quality jobs, engineer assistant, academic assistant, job assistant, etc., or assign a task to a special project that is helpful to the workplace can be achieved within 16 weeks by supplying a trainer or an consultant (Job Supervisor or Mentor) acting as administration director of student cooperative education works.

 ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา อาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาของนิสิตสหกิจศึกษา

This is. The task of the cooperative education students may also receive benefits in addition to the salary, wages or other remuneration as appropriate from the establishment and after completing a mission, there will be a performance assessment by supervising instructors and consultant staff of cooperative education students