ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 เอกสารและขั้นตอนเกี่ยวกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่   
 1. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
2. พรบ.จัดซื้อปี 2560
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง
4. คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ 2560
5. เอกสารบรรยายเรื่องกฎกระทรวง
6. เอกสารประกอบการบรรยาย ระเบียบพัสดุ
   แบบฟอร์ม งานการเงินและพัสดุ   
แบบฟอร์มการเงิน
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด 
1 บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ
2 แบบฟอร์มการขอเพิ่มวงเงิน (ยืมเงินจากโครงการอื่น)  
3 ใบคืนเงินยืม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
6 ใบยืมเงิน
7 ใบสำคัญรับเงิน
8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 แบบฟอร์มการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
9  ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
10 ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน(ใบขวาง)
 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางแบบคนเดียว
11 แบบรายงาน(ส่วนที่ 1)  
12 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางแบบหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
13 แบบรายงาน (ส่วนที่ 1)  
14 แบบรายงาน (ส่วนที่ 2)
15 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
แบบฟอร์มพัสดุ   
16 แบบฟอร์มขออนุญาตนำครุภัณฑ์ออกนอกพื้นที่  
17 แบบฟอร์มบริจาคครุภัณฑ์  
18 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ-จ้างเงินรายได้  
19 แบบฟอร์มประวัติซ่อมครุภัณฑ์  
20 แบบฟอร์มย้ายครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์  
21 แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
22 แบบฟอร์มรับบริจาคครุภัณฑ์
23 แบบฟอร์มรับโอนครุภัณฑ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
24 แบบฟอร์มสั่งซื้อ-จ้างเงินแผ่นดิน   
25 แบบฟอร์มโอนครุภัณฑ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
26 แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
27 แจ้งมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและเบิกจ่ายใช้วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2555   
28 ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุหน่วยอาคารสถานที่ , หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ , หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์   
29 แบบฟอร์มการขอจัดซื้อวัสดุหน่วยอาคารฯ,หน่วยโสตฯ,หน่วยคอมฯ