ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

    แบบฟอร์มทั่วไป สำหรับงานวิจัย
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด 
1 แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ดูงาน สัมนา
2 ประกาศเรื่องแนวปฎิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ฉบับปรังปรุง  ครั้งที่ 4 งบประมาณ 2559
3 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องแนวปฎิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (SPA) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
4 แบบฟอร์มขออนุมัติรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากร       
สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (SPA)
 
5 แบบฟอร์มขออนุมัติรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ  (FPA) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4
6 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันคณะ
7 แบบฟอร์มรายงานวิจัย 5 บท