ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

    แบบฟอร์มงานห้องปฎิบัติการ
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด 
1 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ตามระบบมาตรฐาน มอก. 18001 (F03-MD-Lab)
2 แบบฟอร์มของเสียทางห้องปฏิบัติการ (F01-MD-Lab)
3 แบบฟอร์มสำรวจของเสียอันตราย (F02-MD-Lab)
4 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (F04-MD-Lab)
5 label-L01 (Acid waste)
6 label-L02 (Base waste)  
7 label-L03 (Salt compound)  
8 label-L04 (Phosphorus -Fluoride waste)  
 9 label-L05 (Organic- Inorganic Cyanide waste)    
 10 label-L07 (Chromium waste)    
 11 label-L08 (Mercury waste)  
 12 label-L10 (Mercury waste)  
 13 label-L11 (Other heavy metal waste)  
  14  label-L12 (Oxidizing agent waste)  
 15 label-L13 (Reducing agent waste)  
 16  label-L14 (Combustible waste)  
 17 label-L15 (Oil waste)  
 18 label-L16 (Halogen waste)  
 19 label-L17 (Water Composition 5%)  
 20 label-L18 (Flammable waste)  
 21 label-L19 (Fixative solution waste)  
 22 label-L20 (Explosive waste)  
 23 label-L21 (Radioactive waste)  
 24 label-L22 (Bio-Hazard Waste)  
 25 label-L23 (Pilot plant waste)  
 26 label-L-EtBr (EtBr waste)  
 27 label-S01 (Used chemical bottles)  
 28 label-S02 (Broken contaminated glassware)  
 29 label-S03 (Expired & deteriorated chemical)  
 30  label-S04 (Biohazard waste)  
 31 label-S05 (Chemical contaminated waste)