ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

    หลักสูตรที่เปิดสอน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา มีหลักสูตร ทั้งสิ้น 16 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท 2 แผนการศึกษา
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
 ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาจุลชีววิทยา  วท.บ.(จุลชีววิทยา)      
วิทยาาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)    
การจัดการเรียนการสอนแบบปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท 
 ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หรือสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาปรสิตวิทยา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ หรือ จุลชีววิทยา หรือ ชีวเคมี หรือปรสิตวิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สรีรวิทยา)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี วท.ม.(ชีวเคมี)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)
 ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ แผน ก.แบบ ก.2 เรียนวันเวลา ปกติ  แผน ก. แบบ ก2 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
 วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)    
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  วท.ม.(จุลชีววิทยา)    
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  วท.ม.(ปรสิตวิทยา)    
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  วท.ม.(ชีวเคมี)    
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  วท.ม.(สรีรวิทยา)    
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)    
***แผน ก : ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
***แผน ก. แบบ ก 2 (เรียนวัน-เวลาปกติ) ทำวิทยานิพนธ์   ซึ่งมีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
*** แผน ก แบบ ก2 : (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
 ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ แบบ 1.1 *  แบบ 1.2 **
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)    
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ปร.ด.(จุลชีววิทยา)    
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  ปร.ด.(ชีวเคมี)  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  ปร.ด.(สรีรวิทยา)  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)  
** แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
** แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
** แบบ 2.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
** แบบ 2.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต