ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ (ชุดเครื่องมือผ่าตัด) จำนวน 10 ชุด วงเงินงบประมาณ ราคาชุดละ 20,000 บาท

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (surgery.pdf)ชุดเครื่องมือผ่าตัดชุดเครื่องมือผ่าตัด171 kB