ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะปฎิบัติการกลาง) จำนวน 12 ชุด วงเงินงบประมาณ ราคาชุดละ 40,660 บาท

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (table.pdf)โต๊ะปฎิบัติการกลางโต๊ะปฎิบัติการกลาง179 kB