ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

  งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่างดองร่างอาจารย์ใหญ่  จำนวน 5 อ่าง ราคาอ่างละ 74,889.30 บาท

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bigteacher.pdf)อ่างดองร่างอาจารย์ใหญ่อ่างดองร่างอาจารย์ใหญ่178 kB