ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ขอเชิญนิสิตที่สนใจ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ "แลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2562
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเงื่อนไข MOU
เงื่อนไข 
1.ต้องเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ไม่ต่ำกว่าระดับ B1
สามารถติดต่อสอบถาม ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 10 เมษายน
2561 ได้ที่ นายวันเฉลิม  (พี่แอ้) งานวิชาการ ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์