ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
สวก. ได้จัดทำกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า พืชสวน/พืชไร่ สมุนไพรไทย สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ สวก. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสซักถามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

** ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
** ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
** ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
** ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/download_public62.php
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-579-7693