ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

   คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ
4. รองคณบดีกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ
5. หัวภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการ
6 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กรรมการ
7 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี กรรมการ
8 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
9 ผศ.ดร.นพวรรณ บุญชู กรรมการ
10. ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง กรรมการ
11 รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
12 หัวหน้าสำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ