ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

   ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
   
 

ดร.สราวุธ สัตยากวี

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิต
และรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
       
 

   

 
 

ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารและปรีคลีนิก

 
       
 

 

อาจารย์ ณรงค์ จตุรัส

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิต

 
     
  หัวหน้าภาควิชา  
     
       
 

 ผศ.พงพิทักษ์ ภูติวัตร

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

 
       
     
 

ผศ.นสพ.ดร.พันธ์ชนะ สงวนเสริมศรี

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ดร.สุภาพร พันธ์ธีรานุรักษ์

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

 
       
  ผู้อำนวยการสถาน  
 

ดร.สราวุธ สัตยากวี
รักษาการผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
ผู้อำนวยการสถานวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา

 
       
 

รศ ดร.สุทิสา ถาน้อย

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

 
       
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ  
 

                                                                                 นายวิทยา ญาณลาพ

                                                       หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ