ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 

  

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.พงพิทักษ์  ภูติวัตร 
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ติดต่อ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4670 
ห้องพัก :  MD 508
    ชื่อ-นามสกุล: ดร.เทวรัตน์  คุ้มจันทึก
ตำแหน่ง:  รองหัวหน้าภาควิชา
ติดต่อ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
รายชื่ออาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
ติดต่อ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4671
ห้องพัก :  MD 505
         ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย 
ติดต่อ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4672 
ห้องพัก :  MD 504
                      ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
ติดต่อ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4673 
ห้องพัก :  MD 504
       ชื่อ-นามสกุล: ดร.อิทธพล พวงเพชร
ติดต่อ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4673 
ห้องพัก :  MD 504
   ชื่อ-นามสกุล: ดร.เขมิสา ศรีเสน
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
               ชื่อ-นามสกุล: ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4673
ห้องพัก :  MD 508
      ชื่อ-นามสกุล: ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4672
ห้องพัก :  MD 508
 
ชื่อ-นามสกุล: ดร.นราวดี  ชมภู
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4673
ห้องพัก :  MD 508
        ชื่อ-นามสกุล: ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4626
ห้องพัก :  MD 508
ชื่อ-นามสกุล: ดร.วัชรี เที่ยงอยู่
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
  ชื่อ-นามสกุล: อ.รัชนี ชนะสงค์
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4645
ห้องพัก :  MD 503/1
    ชื่อ-นามสกุล: นพ.ธัชชัย ศรีเสน
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
      ชื่อ-นามสกุล: นพ กฤษพล การอำนวย
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
     ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
      ชื่อ-นามสกุล: ดร.ศศิประภา ขุนชัย
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508
      ชื่อ-นามสกุล: ดร.สุกัญญา  ฮ้อเผ่าพันธ์
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4675
ห้องพัก :  MD 508

    ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
ติดต่อ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  0-5596-4645 
ห้องพัก :  MD 503/1
     ชื่อ-นามสกุล: ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย
ติดต่อ:  -
โทรศัพท์ :  0-5596-4673
ห้องพัก :  MD 508
    ชื่อ-นามสกุล: ดร.พิชย จำนงค์ประโคน
ติดต่อ: 
โทรศัพท์ :  0-5596-4726
ห้องพัก :  MD 509
  ชื่อ-นามสกุล: ดร.ชาคริยา  พรมสุบรรณ์
ติดต่อ: 
โทรศัพท์ :  0-5596-4726
ห้องพัก :  MD 508
  ชื่อ-นามสกุล: ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล
ติดต่อ: 
โทรศัพท์ :  0-5596-4726
ห้องพัก :  MD 508
       ชื่อ-นามสกุล: อ.ยุทธพงษ์ ทองพบ
ติดต่อ:  ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
โทรศัพท์ :  0-5596-4670
ห้องพัก :  MD 508
       ชื่อ-นามสกุล: อ.สังกัป สุดสวาท
ติดต่อ:  ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
โทรศัพท์ :  0-5596-4726
ห้องพัก :  MD 509