ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 
 
 
  ปรัชญา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ล้ำเลิศวิชาการ         เชี่ยวชาญงานวิจัย   เพื่อไทยพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

 
วิสัยทัศน์
  “ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน งานวิจัยเข้มแข็ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้คู่บริการ บริหารงานบนฐานความร่วมมือ
 
 

 

Logo NU
 
 
 
  ปณิธาน
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้า วิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าในระดับสากล

         
 

 

 

Logo NU
 
 

พันธกิจ

 
 

1.การผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับคณะ และการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-clinic) ให้กับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   
 

2. การวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพานิชย์

   
 

3.การบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการวิชาการในศาสตร์ที่บุคลากรของคณะมีความชำนาญทั้งในด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การให้บริการวิชาการทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

   
 

4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งบูรณาการกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจิตสำนึกของการรักสถาบันหลักของชาติ เข้ากับการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์  และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณลักษณะของบคุลากรที่พึงประสงค์ไปพร้อม ๆ กัน

 

 

 

 

Logo NU
 
 
 
 วัตถุประสงค์
 
 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

   
 

2เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-clinic) และทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

   
 

3.เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of excellence)

   
 

4.เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล

 
 
 

แนวทางการบริหารงาน          “ซ่อม เสริม เติมสิ่งใหม่ เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าไกลไปกว่าเดิม”