ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 

แผนปฎิบัติการประจำปี 2560
ลำดับ รายละเอียด Download 
 1  ส่วนนำ
2 ฝ่ายบริหาร
3 ฝ่ายวิชาการ
4 งานนโยบายและแผน
5 ฝ่ายกิจการนิสิต
6 ฝ่ายวิจัย
7 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
8 ฝ่ายบริการวิชาการ
9 สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
11 ภาควิชาจุลชีววิทยา
12 ภาควิชาชีวเคมี
13 ภาควิชาสรีรวิทยา
14 สำนักงานเลขานุการคณะฯ
15 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 ปฎิทินดำเนินโครงการในแผนปฎิบัติการประจำปี 2558
17 โครงการมินิมาราธอน 23 พย 60