ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

งานวิจัยเด่น / บุคลากรเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ
นาย ปรเมศวร์ ใครบุตร และ นางสาว นูรนาเดีย หะยีมะเก๊ะ
ที่ได้รับเหรียญและเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ณรงค์ จัตุรัส  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน “The SEAOHUN 2018 Fellowship” เพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก South East Asia One Health University Network ร่วมกับ United States Agency for International Development (USAID)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University

โดย Prof. Ingrid Liu, Vice President of TCU and Prof. Peng Yeong Woon, Chairman of Molecular Biology and Human Genetics ให้เข้าร่วมบรรยายใน 2018 International Symposium on Biomedical Science and Biotechnology ซึ่ง TCU
ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://eng.tcu.edu.tw/2018-international-symposium-on-biom

(TCU)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา ได้รับโลห์รางวัล บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย  อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University (TCU)

โดย Prof. Ingrid Liu, Vice President of TCU and Prof. Peng Yeong Woon, Chairman of Molecular Biology and Human Genetics ให้เข้าร่วมบรรยายใน 2018 International Symposium on Biomedical Science and Biotechnology ซึ่ง TCU
ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://eng.tcu.edu.tw/2018-international-symposium-on-biom