ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ณรงค์ จัตุรัส  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน “The SEAOHUN 2018 Fellowship” เพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก South East Asia One Health University Network ร่วมกับ United States Agency for International Development (USAID)