ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พรมมิ บำรุงความทรงจำ ผลงานวิจัยจากทีมวิจัยสมุนไพร พรหมมิ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 รางวัลระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยมี คณาจารย์ผู้ร่วมทำวิจัย รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย, ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ,ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร ,ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ และ ดร.สุธิรา เลิศตระกูล และทีมวิจัยสมุนไพรพรมมิ