ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงกาบาสูงจากข้าวกล้องงอก
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงกาบาสูงจากข้าวกล้องงอก ผลงานวิจัย จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยได้รับเงินทุนวิจัยในการสนับสนุนครั้งนี้จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากหิ้งสู่ห้าง