ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑