ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม