ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ปรัชญา ปณิธาน       

                                    สนองนโยบายผู้บริหาร              ให้บริการฉับไว

                  สนับสนุนเพื่อความก้าวไกล        ใส่ใจคุณภาพ

                                                                               

                                               คุณวิทยา ญาณลาพ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

                               เบอร์โทรติดต่อ : 055-964712   E:mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน : " สนับสนุน ดำเนินงาน ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล และให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล" คือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัยตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักทุกด้านของสำนักงานเลขานุการคณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เป้าหมายในการดำเนินงาน :  มุ่งตอบสนองนโยบาย แผนงาน และแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยการเป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ทั้งในด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานวิจัย งานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการ งานห้องปฎิบัติการ และงานกิจการนิสิต เพื่อให้สามารถดำเนิน งานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา