ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สำหรับนักศึกษาไทยในเดือนธันวาคม 2560 และสนับสนุนดังนี้ 1) ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2) ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460
โฟรินทร์ฮังการี และ ระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก) เดือนละ 140,000 โฟรินทร์ฮังการี 3) หอพักหรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินทร์ฮังการี 4) ประกันสุขภาพ ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาฯสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ 

www.stipendiumhunungaricum.hu