ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ลำดับ   หลักสูตร/สาขาวิชา   ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย
1 จุลชีววิทยา  160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - - -
2 วิทยาศาสตร์การแพทย์  160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - - -
3 พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์  160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - - -
4 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)  210,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 10,000 20,000 14,000 7,000 14,500 14,500
5 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท)  210,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 - 20,000 20,000
     *** หมายเหตุ     1. หลักสูตรลำดับที่ 4 และ 5 : กรณีนิสิตไม่สามารถเรียนระดับปริญญาโทได้สำเร็จ หรือประสงค์จะยุติแผนการเรียนปริญญาโท และขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
                                 2. กรณีหลักสูตรลำดับที่ 4 และ 5 นิสิตเรียนครบตามแผนการเรียน (5ปี) ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ (ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 210,000.-บาท)
                               3.  3. นิสิตแผนการเรียนตรีต่อเนื่องโท เมื่อศึกษาครบตามแผนการเรียน จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนต้น ชั้นปีที่ 4 และจะเข้าสู่แผนการเรียนระดับปริญญาโท ในภาคต้น
   หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก2
หลักสูตร/สาขา ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ 80,000
 * แผน ก แบบ ก1 : ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
** แผน ก แบบ ก2 : (เรียนวัน-เวลาปกติ) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 *** แผน ก แบบ ก2 : (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จัดการศึกษา แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 และ แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
หลักสูตร/สาขา  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 180,000
สาขาวิชาชีวเคมี 180,000
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  180,000
สาขาวิชาสรีรวิทยา 180,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 180,000
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 180,000
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 180,000
   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
 ** แบบ 1.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
** แบบ 1.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
** แบบ 2.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
** แบบ 2.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]