ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

     

หน้าหลัก

 สมุดโทรศัพท์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ภาพกิจกรรม

 ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ

      เกณฑ์การรับสมัคร

      หลักสูตรที่เปิดสอน

      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

      ระบบการรับเข้าศึกษาต่อ

      ภาพบรรยากาศ

  นิสิตปัจจุบัน

      สหกิจศึกษา

      วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

      การฝึกงาน

      แบบประเมินรายวิชา

      ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต

      สิทธิค่ารักษาพยาบาล

      หอพักภายในมหาวิทยาลัย

 ศิษย์เก่า

     สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ระบบฐานข้อมูล ศิษย์เก่า

     กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

     ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ทุนการศึกษา

     กองทุนกู้ยืม กยศ และ กรอ

    ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก

    ทุนเกียรตินิยม

    ทุนเรียนดี 3.0 

 เอกสารเผยแพร่

    คู่มือการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยจรรยาบรรณ

        ของบุคลากร พ.ศ.2553

 เอกสาร/แบบฟอร์ม

       การพัฒนาคณะาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

       งานธุรการ

       งานการเงินและพัสดุ

       งานวิจัย

      งานห้องปฎิบัติการ

      งานประกันคุณภาพการศึกษา

 คลังความรู้

      วิชาการ

      กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

      บริการวิชาการ

     การบริหารงาน

     วิจัย

    การประกันคุณภาพการศึกษา

 

เกี่ยวกับคณะ 

 ข้อมูลเบื้องต้น

 ภารกิจคณะบดี

 ประวัติคณะฯ

  ปรัชญา วิสัยทัศน์

พันธกิจ เป้าประสงค์

ตราสัญลักษณ์

 โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างการบริหาร

 วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

 ปฎิญญาคณะฯ

 ผลงาน 15 ปีคณะฯ

 แผนที่คณะฯ

 ที่ตั้ง

 บุคลากร

    ผู้บริหารคณะ

    บุคลากรสายวิชาการ

    บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตร

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 ระบบการรับเข้าศึกษาต่อ

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค)

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค)

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)

  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

       (ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท)

       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อเนื่อง

         หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขวิชากายวิภาคศาสตร์

         หรือสาขาวิชาจุลชีวเคมี หรือสาขาวิชาปรสิตวิทยา

        หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา)

      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

       ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี

  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรสิตวิทยา)

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเคมี)

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาสรีรวิทยา)

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

      ปรััชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

      ปรััชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

      ปรััชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรสิตวิทยา)

      ปรััชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเคมี)

      ปรััชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสรีรวิทยา)

      ปรััชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสกายวิภาคศาสตร์)