ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอการวิจัย ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561