เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรม "Medical Science Project and Co-operative Forum 2018" ซึ่งนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาจุลชีววิทยาวิทยา ได้มีโอกาสนำเสนอผลการฝึกงานในสถานที่ฝึกงานต่างๆ ให้กับคณาจารย์ และนิสิตรุ่นน้อง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Medical Microbiology และ Applied Microbiology ตามสถานที่ฝึกงาน

 

มีนิสิตที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน ดังนี้

1. นายนพปฎล เสียงเพราะ ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม

 

กลุ่ม Medical​ Microbiology

1. นางสาวจรรยพร ริดใย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

 

2. นางสาววิวาห์พร แก้วมณี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวกนกวรรณ ฉางแก้ว นางสาวกมลวรรณ จินะคำ นางสาวนัฐมล ค้อมคีรี และนางสาววรษา คำพิลานนท์ 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

3. นางสาวภัทรกุล พรมลา นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ และนางสาวอินทิรา ภูบุญลาภ ได้รับรางวัลชมเชย

 

กลุ่ม Applied Microbiology

1. นายนพปฎล เสียงเพราะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

2. นางสาวจีราพร คนไว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวกชกร จันทรศร นางสาวมณฑกาญจน์ ดอนไพรย้อน และนางสาววชิราญาณ์ คำหุ่น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

4. นางสาวกันตยา จันทร์ทาน นางสาวชลธิชา สุทธิโชติ และนางสาวนัฐพร แก้วพูลศรี ได้รับรางวัลชมเชย

 

นอกจากนี้ยังมีการมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นิสิต สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 6 คน ได้แก่ 

นางสาวสิริวรรณ แพทย์จัตุรัส นางสาวสุกัญญา โพธิ์เปี้ยศรี นางสาวสุธิดา ทอนแสง นายนพปฎล เสียงเพราะ นางสาวสุพัตรา เจริญวุฒิกุล และนางสาวกชกร จันทรศร