ในวันที่ 9 มกราคม 2562  นางสาว เกวริน วรนุช นิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา ได้เข้ารับเกียรติบัตรและโล่ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล