ขอแสดงความยินดีกับดร.ศิริวรรณ วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการเสนอผลงานวิชาการ แบบบรรยาย ในกลุ่มงานบริหารองค์กร และการจัดการความรู้ (KM) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา