ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาที่ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562” (Young Parasitologist Award 2019) จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เนื่องจากอาจารย์เป็นนักวิจัยด้านปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป