ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   ได้รับรางวัล  OUTSTANDINGABSTRACT AWARDS” จากงานประชุม ISAAR (International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance) ICIC (International Interscience Conference on Infection and Chemotherapy) in Busan, Korea from September 14 to 16, 2017