หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 1.สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค   
   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
1.สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค   
   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
1.สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์